Personuppgiftshantering

Integritetspolicy

Vad beskriver denna integritetspolicy?

Här kan du som har kontakt med stoEr i egenskap av kontaktperson för t.ex. kund eller potentiell kund, investerare eller potentiell investerare, arbetssökanden, företrädare för media eller av någon annan anledning kommunicerar med oss, ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och därför är vi angelägna om att de personuppgifter som lämnas till oss hanteras på ett tryggt och säkert sätt samt i enlighet med gällande dataskyddsregler.

 

Vem är personuppgiftsansvarig

stoEr Technologies  AB, org. 559048-0512, Eriksbergsgatan 8A, 114 30 Stockholm (stoEr) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om dig som lämnas till oss i kontakter med oss. Det kan t.ex. vara personuppgifter som skickas till oss via e-post eller i kalenderinbjudningar.

 

Hur kan jag kontakta stoEr?

Om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering eller om du vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningenär du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud, Richard Wachtmeister, på richard@stoer.se.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, d.v.s. tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel m.m.

När du kommunicerar med oss genom t.ex. e-post, telefon eller på annat sätt behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss i kommunikationen, t.ex.

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Övriga personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, t.ex. information om arbetsgivare, yrkestitel, arbetslivserfarenhet, finansiell information, personnummer, m.m.

 

För vilka ändamål samt med stöd av vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av vårt berättigade intresse att hantera inkommande post och kommunikation till stoEr

 • För att bedöma om vi har rätt att hantera de aktuella personuppgifterna och till vilket internt system eller plats som uppgifterna i så fall ska överföras till för fortsatt hantering, t.ex. kundregister, förteckning över potentiella kunder, kandidatförteckning, deltagarförteckning för möten, etc.  
 • För att kommunicera med dig och besvara eventuella frågor eller önskemål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av vårt berättigade intresse att administrera vår verksamhet:

 • För att administrera möten inkl. säkerställa vilka personer som vistas i stoErs lokaler

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den lagliga grunden ingående eller uppfyllande av avtal:

 • För att hantera diskussioner och förhandlingar kring, inför och i samband med ingående av avtal, t.ex. kundavtal, anställningsavtal eller investeringsavtal med oss

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?  

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

Då det är nödvändigt kan dina personuppgifter komma att behandlas av eller överföras till:

 • Google som administrerar stoErs e-post och kalendertjänster (Google G-Suite)

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi hanterar mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring. Exempel på åtgärder är att vi tillämpar tvåfaktorautentisering vid inloggning till e-postkonton och vi har  utsett ett dataskyddsombud. I de fall externa leverantörer hanterar personuppgifter på uppdrag av oss har vi ingått avtal med leverantören som säkerställer adekvat skydd för dina personuppgifter. I de fall pseudonymisering är lämpligt används det. 

 

Var behandlas mina uppgifter?

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs det endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge de behövs och för de ändamål som uppgiften samlades in för  eller så länge det krävs enligt lag. I de senare fallet avgör det aktuella lagkravet hur länge berörda personuppgifter sparas.

Följande lagringstider gäller generellt:

 • Namn, e-post och annan personuppgift som lämnats till oss vid kommunikation med oss flyttas löpande från e-postprogrammet till lämpligt lagringsställe och raderas därefter från e-postprogrammet.

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du gör dina rättigheter gällande genom att kontakta vår dataskyddsombud Richard Wachtmeister på richard@stoer.se 

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen.


Senast uppdaterad 2023-01-31